print & size size1 size2 size3 print
Precious Plus Privilege / Wealth Management
Financial Privileges
Exclusive Lifestyle
Privileges
Financial Advisory
เอกสิทธิ์ด้านการลงทุนและบริหารความมั่งคั่ง
บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุนพิเศษ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการความมั่งคั่ง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ และที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลที่มีประสบการณ์ และได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ผนึกกำลังกับบริษัทในเครือเพื่อให้คำปรึกษาด้านการเงินและจัดการทรัพย์สินลงทุนที่เหมาะสมให้กับท่าน ดังต่อไปนี้
ด้วยบริการที่หลากหลายดังนี้