print & size size1 size2 size3 print
 

 

หลักเกณฑ์การเป็นลูกค้า KTB Precious Plus และ KTB Precious
โดยมีเงื่อนไขในการถือครองผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณสินทรัพย์ที่ลงทุนกับธนาคารกรุงไทย ดังนี้ 
 
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (Krungthai)
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงไทย
กองทุนรวมของ บลจ. กรุงไทยที่จำหน่ายผ่านธนาคาร ยกเว้นกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เบี้ยประกันชีวิตของบริษัท กรุงไทย แอ๊กซ่า จำกัด ที่จำหน่ายผ่านธนาคาร โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  (กรณีเงินฝาก ออมทรัพย์/กระแสรายวันและกองทุนรวมตลาดเงินและ KTPlus ให้เฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน)